دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : محسن   محبی

پست الکترونیکی : m-mohebi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه حقوق

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388/07/11

محسن محبی

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

^